Blog

blog-img

รู้จักกับ MMIs

MMIs (Multiple Mini Interviews) คือรูปแบบการสัมภาษณ์เพื่อเป็นหลักเกณฑ์หรือขั้นตอนหนึ่งในการผ่านเข้าสู่มหาลัยในต่างประเทศ ส่วนคณะที่ใช้การสัมภาษณ์แบบ MMIs ก็มักจะเป็นคณะที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์เสียส่วนใหญ่ โดยการสอบสัมภาษณ์แบบนี้จะทดสอบทักษะต่างๆ ของผู้สมัครที่ทั่วไปไม่สามารถทดสอบผ่านการทำข้อสอบหรือเห็นจากใบ transcript ได้ ในการสอบสัมภาษณ์แต่ละครั้งผู้สอบจะต้องผ่านการสัมภาษณ์ตาม Station ต่างๆ ซึ่งมีทั้งหมด 6-10 Station ด้วยกัน ผู้สมัครจะต้องเวียนกันเข้าไปทดสอบในแต่ละ Station และในแต่ละ Station จะมีผู้ให้คะแนนและนักแสดงที่จะเล่นบทตามโจทย์หรือสถานการณ์นั้นๆ เพื่อให้เราตอบคำถามและแสดงการแก้ปัญหา มาดูกันดีกว่าว่ามีขั้นตอนและหัวข้ออะไรในการสอบสัมภาษณ์ MMI กันบ้าง

ขั้นตอนการเข้าสอบสัมภาษณ์

1. ก่อนเข้าสู่แต่ละ Station ผู้สมัครจะได้ชุดคำถาม และมีเวลาเตรียมตัวประมาณ 2 นาที

2. เมื่อเข้าสู่ Station ผู้สมัครจะตอบคำถามหรือทำตามโจทย์ที่แต่ละ Station ให้ โดยใช้เวลาแต่ละ Station ไม่เกิน 10 นาที

3. การสอบทั้งหมดจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง โดยหลังจบแต่ละการสัมภาษณ์แต่ละ Station ผู้ให้คะแนนประจำ Station นั้นๆ จะประมวลภาพรวมของผู้สมัคร ในขณะที่ผู้สมัครจะเข้าสู่ Station ต่อๆ ไปจนกว่าจะครบ


หัวข้อที่สัมภาษณ์ก็จะหนีไม่พ้นข้อมูลเหล่านี้

• การตัดสินด้านจริยธรรม
  ถูกตั้งคำถามและให้อภิปรายข้อมูลด้านจริยธรรมเพื่อให้เราแสดงความคิดและทักษะการแก้ปัญหา

• การใช้วิจารณญาณทางความคิด
  เลือกใช้คำพูดที่เหมาะสม เมื่อต้องบอกข่าวร้ายกับใครบางคน
   
• การทำงานร่วมกับผู้อื่น
  กรรมการอาจให้ทำโจทย์บางอย่างที่ต้องร่วมทำกับผู้สมัครคนอื่นๆ

• การให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องทั่วๆ ไป
  สัมภาษณ์โดยใช้คำถามทั่วๆ ไปเพื่อถามความเห็น หรือให้บทอ่านเพื่อทดสอบความเข้าใจหลังการอ่าน

• ทดสอบการคำนวน
  บางแห่งอาจทดสอบการคำนวนด้วย เช่น การคำนวน dose ของยาที่ต้องจ่ายให้คนไข้ เป็นต้น

ทั้งนี้การสัมภาษณ์ MMIs ไม่ได้วัดผลความถนัดด้านสาขาวิชาที่ต้องใช้เข้าเรียนแต่อย่างใด แต่ผู้สัมภาษณ์จะประมวลข้อมูลทางด้านความคิด การคิดเป็นระบบ ความสามารถด้านการคิด โดยการตอบคำถามไม่มีผิดหรือถูก แต่ผู้มัครควรที่จะคิดจากหลายมุมมอง

ข้อมูลเพิ่มเติม
http://bit.ly/2jojldY
http://bit.ly/2gBBVjK

Tag: MMIs, MMI, Interview, mini interview, doctor, สัมภาษณ์, สอบสัมภาษณ์, Multiple Mini Interview, Interviews