Blog

blog-img

TOEIC ก้าวสำคัญสู่การทำงาน

 TOEIC คืออะไร? 

TOEIC นั้นเป็นข้อสอบของ ETS เจ้าของเดียวกับ TOEFL ที่องค์กรและบริษัทนานาชาติกว่า 14,000 บริษัทในกว่า 150 ประเทศทั่วโลกให้ความยอมรับเพราะเป็นระบบข้อสอบที่เน้นไปด้านการวัดระดับภาษาอังกฤษของผู้สอบที่ต้องการจะทำงานในบริษัทชั้นนำต่างๆทั่วโลก

ข้อสอบ TOEIC จะไม่เหมือนข้อสอบอื่นๆ อย่าง IELTS TOEFL SAT หรือ GED ที่จะเน้นไปในเรื่องการวัดระดับภาษาอังกฤษสำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเป็นหลัก แต่ข้อสอบ TOEIC จะเน้นไปที่คนวัยทำงานที่ต้องการใช้ข้อสอบนี้เป็นตัววัดระดับภาษาเพื่อช่วยในการสมัครหางานได้ง่ายขึ้นพร้อมทั้งยัเตรียมความพร้อมให้ผู้สอบในการใช้ภาษาอังกฤษในที่ทำงาน

TOEIC ยังสามารถช่วยองกรณ์ต่างๆทั่วโลกโดยการวัดระดับภาษาอังกฤษของคนในองกรณ์เพื่อเป็นการพัฒนาและแก้ไขจุดบกพร่องในการใช้ภาษาของบุคลากรเหล่านี้อีกด้วยอีกด้วย อีกทั้งยังเป็นการช่วยบริษัทในการมอบหมายตำแหน่งและหน้าที่ที่เหมาะสมกับบุคลากรต่างๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ข้อสอบ TOEIC มีกี่แบบ?

TOEIC นั้นมีข้อสอบหลายรูปแบบด้วยกัน แต่หลักๆแล้วจะมีอยู่ 2 program ที่ TOEIC ใช้ในการสอบ

Public Program

- การสอบแบบ public คือกลุ่มข้อสอบที่บุคคลทั่วไปสามารถที่จะสอบได้ตามสถานที่สอบที่เราได้ทำการนัดหมายใว้ เป็น TOEIC ที่ทุกคนสามารถสอบได้ การสอบแบบ public นั้นเป็นแบบข้อสอบที่บริษัทต่างประเทศจะใช้ในการวัดระดับผู้สมัครงานและสำหรับคนเรียนจบใหม่ๆที่อยากจะสอบเพื่อใช้ในการสมัครงาน

Institutional Program

- การสอบแบบ institutional จะเป็นการสอบภายในองกรณ์และบริษัทเพื่อเป็นการวัดระดับภาษาอังกฤษของคนในองกรณ์และช่วยในการเลื่อนระดับและหน้าที่ในบางบริษัท และเป็นการสอบที่สถานศึกษาสามารถใช้ในการเตรียมตัวนักศึกษาสำหรับบรรยากาศการทำงานในบริษัทระดับอินเตอร์ สถานศึกษาบางแห่งยังใช้ TOEIC เป็นข้อสอบที่นักศึกษาต้องทำเพื่อที่จะสามารถเรียนจบอีกด้วย

 

คำถาม Background Questionnaire

ในทุกๆข้อสอบของ TOEIC จะให้เราใช้เวลา 30 นาทีในการตอบคำถามเกี่ยวกับตัวเราเอง อย่างเช่นระดับการศึกษา คณะที่เราจบมา สถาณะการทำงานและหน้าที่ปัจจุบัน ประสบการณ์ของเราในการใช้ภาษาอังกฤษ จุดอ่อนและจุดแข็งด้านการใช้ภาษาของเราเป็นต้น คำถามเหล่านี้ทาง ETS จะเก็บใว้เป็นข้อมูลที่จะช่วยในการปรับปรุงในอนาคตและยังสามารถใช้โดยบริษัทต่างๆที่อยากจะทราบเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ที่ประสงค์จะสมัครงาน

 

ข้อสอบ TOEIC ต้องสอบอะไรบ้าง?

ข้อสอบ TOEIC จะเหมือนการสอบแบบ IELTS และ TOEFL ที่จะทดสอบทักษะการ Listening, Reading, Speaking, Writing แต่จะเป็นการสอบแยกที่ประกอบไปด้วย Listening and Reading และ Speaking and Writing และยังมีการสอบ TOEIC Bridge ที่เป็นแบบข้อสอบสำหรับผู้ใช้ภาษาอังกฤษเบื่องต้น

 

ข้อสอบ Listening and Reading (2.5 ชั่วโมง)

ข้อสอบ Listening and Reading เป็นข้อสอบแบบข้อเขียนดั้งเดิมของ TOEIC มาตั้งแต่ยุค 1970s ซึ่งจะประกอบไปด้วยการตอบแบบ multiple choice จำนวนทั้งหมด 200 คำถาม แบ่งเป็น 100 คำถามในแต่ละส่วน และคะแนนในแต่ละ section จะมีตั้งแต่ 5-495 รวมเป็นคะแนนเต็มที่ 990

*หมายเหตูแบบข้อสอบของ TOEIC Listening and Reading นั้นพึ่งจะได้รับการปรับปรุงใหม่โดยมีการปรับเปลี่ยนจำนวนคำถามในะส่วนของ Listening และ Reading แต่ยังคงเป็นคำถามแบบเดิมและยังอยู่ที่จำนวน 200 ข้อเหมือนแบบเก่า ในบทความนี้จึงจะขอพูดถึงข้อสอบใหม่เท่านั้น

1. Background Questionnaire (30 นาที)

2. Listening Section (45 นาที, 5-495 คะแนน)

Part 1 – Photographs (6 คำถาม)

ในแต่ละคำถามเราจะต้องเลือก 1 ประโยคจาก 4 ประโยคที่เราจะได้รับฟังเพียงครั้งเดียวที่เหมาะกับสถานการณ์ที่ปรากฏในภาพประกอบ

Part 2 – Question-Response (25 คำถาม)

เราจะได้รับฟังคำถาม และในแต่ละคำถามเราจะต้องฟังประโยคทั้งหมด 3 ประโยคที่เราเราจะต้องเลือกมาหนึ่งประโยคที่เหมาะสมกับการตอบคำถามแต่ละข้อ

Part 3 – Conversations (39 คำถาม)

ในส่วนเราจะต้องฟังการสนทนาระหว่างคนสองคนและตอบคำถามทั้งหมดสามข้อในแต่ละการสนทนา

Part 4 – Talks (30 คำถาม)

เราจะได้รับฟังการประกาศหรือการเล่าเรื่อง(หรือการ talk) และในแต่ talk เราจะต้องตอบคำถามทั้งหมด 3 ข้อ

3. Reading Section (75 นาที, 5-495 คะแนน)

Part 1 – Incomplete sentences (30 คำถาม)

ในส่วนนี้เราจะต้องเลือกคำจากทั้งหมด 4 คำในแต่ละข้อที่เหมาะสมที่สุดในการเติมช่องว่างที่อยู่ในประโยค

Part 2 – Text Completion (16 คำถาม)

ในส่วนนี้เราจะได้รับ text มาหนึ่งชิ้นและเราจะต้องเลือกคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่เหมาะสมที่สุดในการเติมช่องว่างใน text

Part 3 – Single Passage (29 คำถาม) และ Double Passages (25 คำถาม)

ในส่วนนี้ของ reading เราจะได้รับ text มาหนึ่งชิ้นในส่วนของ single passage และ text 2 ชิ้นในส่วนของ double passages ที่เราจะต้องตอบคำถามเกี่ยวกับแต่ละ text

 

ข้อสอบ Speaking and Writing (ประมาณ 80 นาที)

ข้อสอบ Speaking and Writing เป็นข้อสอบน้องใหม่ของ TOEIC ที่เราต้องสอบผ่านคอมพิวเตอร์คล้าย TOEFL IBT และเป็นข้อสอบที่จะทดสอบเราในเรื่องของความชัดในการพูด vocabulary กฎ grammar และความลื่นไหลในการพูดและเขียน ข้อสอบนี้จะมีทั้งหมด 400 คะแนน เนื่องจากการสอบเป็นการสอบผ่านคอมพิวเตอร์ การพูดของเราจะต้องทำผ่านไมค์ที่จะอัดเสียงเราใว้

1.Speaking Section (20 นาที)

Read a text (2 ข้อ) – ใน 2 ข้อที้เราจะต้องอ่าน text ที่ปรากฏอยู่บนจอโดยเราจะมีเวลาเตรียมตัว 45 วินาทีและต้องพูดให้จบภายใน 45 วินาที

Describe a picture (1 ข้อ) – ในข้อนี้เราจะต้องอธิบายภาพที่อยู่บนจอ โดยเราจะมีเวลาเตรียมตัว 30 วินาที และมีเวลาอธิบายรายละเอียดของภาพบนจอภายใน 45 วินาที

Respond to questions (3 ข้อ) – ในส่วนนี้เราจะต้องตอบคำถาม 3 ข้อ และในแต่ละข้อเราจะต้องตอบหลังสัญญาณเสียงภายใน 15 วินาทีใข้อ 1 และ 2 และ 30 วินาทีในข้อ 3 ในส่วนนี้เราจะไม่มีเวลาเตรียมตัว

Respond to questions with information (3 ข้อ) – ในส่วนนี้จะคล้ายกับส่วนที่แล้วที่มี 3 ข้อที่เราจะต้องตอบ แต่ที่แตกต่างกันออกไปก็คือเราจะต้องตอบโดยใช้ข้อมูลที่อยู่ใน text ซึ่งเราจะต้องอ่านภายใน 30 วินาที

Propose a solution (1 ข้อ) – ในคำถามนี้เราจะได้ฟังคลิปเสียงที่จะพูดเกี่ยวกับปัญหาบางอย่าง หลังจากฟังเสร็จแล้วเราจะมีเวลาเตรียมตัว 30 วินาทีก่อนที่เราจะต้องเสนอวิธีการแก้ปัญหานี้ภายใน 60 วินาที

Express an opinion (1 ข้อ) – ในคำถามนี้จะถามเราเกี่ยวกับหัวข้อๆนึง ที่ซึ่งเราจะมีเวลาเตรียมตัว 15 วินาที ก่อนที่เราจะต้องให้ความเห็นของเราแบบละเอียดภายใน 60 วินาที

2. Writing Section (60 นาที)

Write a sentence (5 ข้อ) – ในส่วนของ writing นี้จะมีภาพประกอบในแต่ละข้อ และยังมี 2 คำหรือกลุ่มคำที่เราจะต้องใช้ในการแต่งประโยคที่เกี่ยวกับแต่ละภาพ เราจะมีเวลาทั้งหมด 8 นาทีในการทำส่วนนี้ (ข้อควรรู้เราสามารถที่จะเปลี่ยนรูปแบบคำที่ได้รับมาได้เต็มที่ อย่างเช่น run เป็นrunning หรือ ran เป็นต้น)

Respond to written request (2 ข้อ) – ใน 2 ข้อนี้เราจะต้องเขียนตอบ email ภายในช่องว่างภายใน 10 นาทีต่อข้อ

Write an opinion essay (1 ข้อ) – ในข้อนี้เราจะต้องเขียน essay จำนวนไม่ต่ำกว่า 300 คำภายใน 30 นาที เพื่อจะตอบคำถามที่ได้รับมาในส่วนนี้

 

ข้อสอบ TOEIC Bridge (1.5 ชั่วโมง)

ข้อสอบ TOEIC Bridge นั้นเป็นข้อสอบที่ถูกออกแบบมาเพื่อทดสอบและวัดภาษาอังกฤษของผู้ใช้ในระดับพื้นฐานถึงปานกลางในส่วนของ การ listening และ reading เท่านั้น

1.Background Questionnaire (30 นาที)

2. Listening Section (25 นาที)

Part 1 – Photographs (15 คำถาม)

ในแต่ละคำถามเราจะต้องเลือก 1 ประโยคจาก 4 ประโยคที่เราจะได้รับฟังเพียงครั้งเดียวที่เหมาะกับสถานการณ์ที่ปรากฏในภาพประกอบ

Part 2 – Question-Response (20 คำถาม)

เราจะได้รับฟังคำถาม และในแต่ละคำถามเราจะต้องฟังประโยคทั้งหมด 3 ประโยคที่เราเราจะต้องเลือกมาหนึ่งประโยคที่เหมาะสมกับการตอบคำถามแต่ละข้อ

Part 3 – Short Conversations and Short Talks (15 คำถาม)

ในส่วนเราจะต้องฟังการสนทนาหรือการพูดเดี่ยวและตอบคำถามทั้งหมด 4 ข้อในแต่ละข้อ

3. Reading Section (35 นาที)

Part 4 – Incomplete Sentences (30 คำถาม)

ในส่วนนี้เราจะต้องเลือกคำจากทั้งหมด 4 คำในแต่ละข้อที่เหมาะสมที่สุดในการเติมช่องว่างที่อยู่ในประโยค

Part 5 – Reading Comprehension (20 คำถาม)

ในแต่ละคำถามจะมี text หลายรูปแบบอย่างเช่นใบประกาศ จดหมาย แบบฟอร์ม และใบโฆษณา และเราจะต้องตอบคำถามจากตัวเลือก 4 ข้อ

ข้อสอบนี้จะถูกใช้โดยบริษัทและสถานศึกษาเป็นหลักเพื่อที่จะช่วยทดสอบ วัดระดับ ชี้ข้อบกพร่อง และปรับปรุงการใช้ภาษา นั่นคือเหตุผลว่าทำไมข้อสอบ Bridge นั้นจะง่ายกว่า ใช้เวลาน้อยกว่า และใช้ภาษาในชีวิตประจำวันแทนที่จะเป็นภาษาอังกฤษที่ใช้ในการทำงานเหมือนข้อสอบ Listening and Reading และSpeaking and Writing

ข้อสอบ Bridge นี้ยังจะสามารถทำการสอบเมื่อไหร่ก็ได้เพราะมีทั้งเวอร์ชั่นเขียนบนกระดาษและทำบนคอมพิวเตอร์ แต่เนื่องจากว่าข้อสอบนี้ไม่มีส่วนของ Speaking และ Writing จึงไม่ค่อยเป็นที่นิยมในการใช้สมัครงาน แต่ไม่ต้องห่วงไปครับเพราะคะแนนในส่วนของ Listening และ Reading ของ Bridgeสามารถนำมาแทนที่ข้อสอบ Listening and Reading ของจริงได้ แต่คะแนนที่แปรจาก Bridge อาจไม่เยอะอย่างที่ต้องการ

 

ราคาค่าสอบ TOEIC

ราคาค่าสอบของ TOEIC Listening and Reading นั้นจะอยู่ที่ 1500 บาท สำหรับแบบทดสอบ Speaking and Writing นั้นโปรดติดต่อ Center for Professional Assessment เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย

 

ระยะการใช้งานของ TOEIC

ผลของข้อสอบ TOEIC มีอายุการใช้งาน 2 ปี

Tag: TOEIC, KRUTOO HOMESCHOOL, สอบ TOEIC, สอบก่อนทำงาน